G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami

Do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zalicza się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W szczególności są to osoby prowadzące działalność na własny rachunek, firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, bądź spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstwo średniezatrudnia średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiąga roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro. Natomiast przedsiębiorstwo małe zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro.

Firmy z sektora MSP działają głównie lokalnie i regionalnie i odgrywają kluczowa role dla rozwoju gospodarczego, szybko reagują na popyt i podaż oraz są otwarte na nowinki technologiczne i organizacyjne, co stanowi ich niepodważalną zaletę.