G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
Ubezpieczenia zdrowotne

Pojęcie ubezpieczenie zdrowotne nie jest obce żadnej osobie pracującej, przedsiębiorcy, bezrobotnemu, emerytowi i renciście ani żadnemu studentowi. Istnieje obowiązek uiszczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kilka słów na temat ubezpieczeń zawierających ważne informacje znajdziesz poniżej. Dbaj o obecność ubezpieczenia zdrowotnego Do świadczeń z tytułu ubezpieczenia ma prawo każda osoba, która zgłosila swoje ubezpieczenie w ZUSie, czyli Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od tej pory będzie trzeba uiszczać składki. Podstawa prawna obowiązku ubezpieczania sie jest zawarta w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgłoszenie do omawianego ubezpieczenia zdrowotnego jest dokonywane wedlug przepisów przez:

  • szkoły – uczniowe
  • urząd pracy – bezrobotni
  • pracodwace – pracownicy ich członkowie rodziny: dzieci, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, studenci, małżonka i wstępnych
  • samodzielnie – przedsiębiorcy mający działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek

Nalezy zaznaczyć, że utrata pracy równa się utracie prawa do bycia ubezpieczonym, co dotyka też członków rodziny! Również, gdy np. student zostaje zatrudniony na umowę o pracę i traci prawa studenckie z tytułu ukończenia studiów trzeba do wyrejestrować z wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego. Termin na dokonanie tej czynności uregulowany przez przepisy to okres jednego tygodnia. Wszelkie informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym można wyszukać na stronie polskiego Ministerstwa Zdrowia, gdzie szczegółowo omawiane są poszczególne kwestie powiązane z tym świadczeniem społecznym. Warto dodać do czego uprawnia nas powszechnie znane ubezpieczenie zdrowotne.

Dzięki płaceniu składek możemy:

  • opieki pielgniarek
  • opieki nad kobietami w ciąży i noworodkami
  • korzystania z usług szpitalnych
  • krzystana z usług lekarzy przyjmujących na Narodowy Fundusz Zdrowia
  • refundacji niektórych lekarstw
  • korzystania z ośrodków uzdrowiskowych i opiekuńczych

.

ubezpieczenie kredytu kupieckiego broker Kielce www.oik-radocza.pl